Hotline: 0929516221

Hiểu biết về C/O, C/Q liên quan đến quản lý chất lượng vật tư thiết bị đưa vào công trình.

Ngày đăng: 17-12-2020

Ban quản lý dự án trực tiếp tổ chức quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án có nhân hệ số 0,8?

Ngày đăng: 01-12-2020
« 1 2 3 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/