Hotline: 0929516221

- Nhận lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT các gói thầu Xây lắp, tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá với trình tự các thủ tục sau: 

1. Đăng tải dự án 

2. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

3. Lập hồ sơ mời thầu

4. Đăng tải hồ sơ mời thầu 

5. Đánh giá HS dự thầu của các nhà thầu tham dự 

6. Lập báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu 

7. Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu 

- Nhận lập hồ sơ dự thầu các gói thầu Xây lắp, tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá với trình tự các thủ tục sau: 

1. Lấy thông tin hồ sơ mời thầu

2. Lập kế hoạch hoàn thiện và các điều kiện của HSMT 

3. Xem xét các tiêu chí về nặng lực kinh nghiệm, tài chính của công ty xem có đáp ứng HSMT hay không ?

4. Lập BPTC, PP luận, Giá HSDT 

5. Lập BB làm rõ HSMT, E- HSMT ( nếu có ) 

6. Hoàn thiện hồ sơ bàn giao file HSDT , đăng tải E- HSDT 

-------------------------------------------------------------------------------------

- Uy tín chất lượng, nhanh chóng, bảo mật thông tin. 

- Đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt huyết và chuyên môn cao. 

- Có pháp nhân, có năng lực chuyên môn. 

- Xuất hoá đơn đầy đủ .

Nội dung đang được cập nhật
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/