Hotline: 0929516221
  1. Khái niệm chứng thư số là gì ?

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số: “7. "Chứng thư số" là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.”

Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số:

 6. "Chữ ký số" là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

2.  Chứng thư số công cộng trên mạng Đấu thầu quốc gia

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT: "

7. Chứng thư số sử dụng trên Hệ thống tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn là chứng thư số công cộng do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp" Khoản 1 Điều 8 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT: "

2. Sử dụng chứng thư số trên Hệ thống:

a) Tổ chức được cấp chứng thư số theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Thông tư này khi tham gia Hệ thống phải đăng ký sử dụng chứng thư số theo Hướng dẫn sử dụng. Chứng thư số sử dụng trên Hệ thống là chứng thư số được cấp cho tổ chức;

b) Chứng thư số được sử dụng để tạo chữ ký số và xác thực tổ chức;"

Tất cả các đơn vị khi tham gia trên Hệ thống e-GP đều cần 1 chứng thư số (CTS) để xác nhận, định danh cơ quan, tổ chức đó tồn tại trên hệ thống mạng qua máy chủ của Cơ quan có thẩm quyền. Để xác thực chứng thư số đó các Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sẽ cấp cho đơn vị 1 USB Token gọi là chữ ký số (CKS).

=>>>  Chứng thư số công cộng là điều kiện cần thiết để xác nhận, định danh tổ chức trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do 01 Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp. Chữ ký số là "con dấu, chữ ký" của người đại diện pháp luật của tổ chức để xác thực các thủ tục, văn bản trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

3.Chứng thư số trên mạng đấu thầu quốc gia cũ ( IE) có dùng được không ?

Dùng chữ ký số Công cộng sẽ bảo mật hơn nhiều so với dùng CTS (folder Vietnam) trước đây. Với CTS trên Hệ thống cũ chỉ cần copy được folder Vietnam và có mật khẩu có thể đăng nhập trên tất cả các máy khác mà không ai phát hiện được. Với CKS công cộng thì bắt buộc phải cắm USB Token vào được

Trường hợp mất USB Token báo lại Nhà cung cấp khóa chặn truy cập. 

=>> CTS cũ trên mạng đấu thầu quốc gia “không” sử dụng được trên hệ thống mới

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG  KÝ CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI 

Xem thêm tại : http://xaydungkiwi.com/cac-cau-hoi-ve-chung-thu-so-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-.html

 

Nội dung đang được cập nhật
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/