Hotline: 0929516221

02-2023-Thongtu_BXD_Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 08-03-2023

Thông tư số 61/2022/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng: 18-10-2022

Hướng dẫn thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước sau khi Dự án đã được phê duyệt quyết toán

Ngày đăng: 30-10-2021

Đào, đắp vận chuyển đất đắp

Ngày đăng: 12-03-2021

Chi phí kiểm toán độc lập

Ngày đăng: 03-03-2021

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán và nguồn vốn thanh toán trong Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có bao gồm thuế GTGT?

Ngày đăng: 12-12-2020

Thời gian lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Ngày đăng: 09-12-2020
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/