Hotline: 0929516221

Hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý dự án và quản lý hợp đồng xây dựng

Hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý dự án và quản lý hợp đồng xây dựng

----------------------

Việc xử lý tình huống như nêu tại Văn bản số 307/TTTV-QLKT thì Chủ đầu tư nghiên cứu quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan.Về chi phí quản lý dự án: Chi phí quản lý dự án ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng là các chi phí tối đa phù hợp với thời gian, phạm vi công việc được phê duyệt của dự án để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (bao gồm thuế giá trị gia tăng) được trích từ chi phí quản lý dự án.

Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án như quy định tại điểm 1.4, mục 1, chương I, phần II, Phụ lục VIII, Thông tư số 12/2021/TT-BXD thì hệ số chi phí quản lý dự án là k=0,8. Các trường hợp khác, hệ số chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại mục 1, chương I, phần II, Phụ lục VIII, Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

Về quản lý hợp đồng thi công xây dựng: Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày  01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các quy định khác có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

link sản phẩm : http://xaydungkiwi.com/tu-van-chung-chi-hanh-nghe-.html  

 

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/