Hotline: 0929516221

Một số dự án sau điều chỉnh có tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng, chủ đầu tư cần thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'tầng giao thông Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội nghiên cứu, triền khai thực hiện./. Nơi nhận: Như trên: TTr. Quang Hùng (đế ၁/c); -Lưu: VT, HĐXDĐTB- TL. BỘ TRƯỞNG TRƯ KT. TRƯỚNG CUC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÃ CỤC TRƯỞNG (đãký) Bùi Văn Dưỡng'

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022

Hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý dự án và quản lý hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 02-06-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/