Hotline: 0929516221

Một số dự án sau điều chỉnh có tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng, chủ đầu tư cần thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'tầng giao thông Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội nghiên cứu, triền khai thực hiện./. Nơi nhận: Như trên: TTr. Quang Hùng (đế ၁/c); -Lưu: VT, HĐXDĐTB- TL. BỘ TRƯỞNG TRƯ KT. TRƯỚNG CUC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÃ CỤC TRƯỞNG (đãký) Bùi Văn Dưỡng'

Tin tức liên quan

TPHCM-Nhung quy dinh chu yeu ve QLDA 11-2023

Ngày đăng: 24-11-2023

Chấm dứt tình trạng trả lời “…đề nghị làm theo quy định pháp luật…”

Ngày đăng: 31-10-2023

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/