Hotline: 0929516221

Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công 39/2019

Câu hỏi:

Ban quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM đang lập dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư cho một số dự án nằm trong khu quy hoạch Đại học Quốc gia TPHCM, trong đó có tính tới chi phí tư vấn lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng Ban chưa có cơ sở để xác định khoản mục chi phí này.

Trước đây, trong Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2014 thì việc xác định chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, C thực hiện theo quy định chi tiết tại Khoản 3, 4 Điều 7 Nghị định này.

Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công thì chi phí này không được thể hiện rõ về phương pháp xác định nữa mà chỉ quy định cụ thể về nguồn vốn sử dụng để lập, thẩm định là chi phí lấy từ vốn chuẩn bị đầu tư.

Thay mặt Ban quản lý dự án, bà Nguyễn Thị Duyên hỏi, căn cứ vào đâu để có thể xác định được khoản mục chi phí tư vấn lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư? Có thể vận dụng theo định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD để xác định được không?

Trả lời :

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công, trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia.

Do đó, đối với dự án có cấu phần xây dựng (trừ dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công) và pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Theo đó, chi phí tư vấn được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành hoặc bằng cách lập dự toán.

Trường hợp công việc tư vấn chưa có định mức chi phí được ban hành có thể xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện và các quy định về chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành.

Nguồn : Cổng thông tin Chính phủ 

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/