Hotline: 0929516221

Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở & dự toán đối với dự án UBND cấp tỉnh giao UBND cấp huyện làm Chủ đầu tư

1. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình đường bộ trong đô thị (trừ quốc lộ qua đô thị).

2. Về thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng công trình

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng thì chủ đầu tư thẩm định nội dung về việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.

Tại khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 quy định: “1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này làm cơ sở phê duyệt, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng…”.

Do đó, trường hợp UBND tỉnh Nam Định thấy cần thiết giao Sở Xây dựng thẩm định thiết kế - giá trị dự toán công trình thì việc giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng phải được quy định trong quyết định đầu tư xây dựng.

3. Về thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Tại khoản 8 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 quy định: “8. Chủ đầu tư phê duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư được quyết định về việc phê duyệt đối với các bước thiết kế còn lại.”.

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư là UBND thành phố Nam Định

Chi tiết tại đây

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/