Hotline: 0929516221

Chủ đầu tư tự xác định, tự thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu ?

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Câu hỏi :

Khoản 1 Điều 18 NĐ 10/2021 /NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã ban hành về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu có nêu việc thẩm tra, thẩm định dự toán gói thầu quy định tại Khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định này thực hiện như đối với dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 13 Nghị định này. Nhưng không rõ về thẩm quyền thẩm định dự toán gói thầu đối với dự án, công trình quy định tại Khoản 4 Điều 17 (đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết).

Vậy xin hỏi đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình thì thẩm quyền thẩm định dự toán gói thầu đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình được quy định như thế nào? Và cơ quan nào được thẩm định dự toán gói thầu đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 NĐ 10/2021/NĐ-CP đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình nếu cần thiết phải xác định dự toán gói thầu thì chủ đầu tư xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình được duyệt.

Như vậy, sau khi dự toán xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, trường hợp cần thiết phải xác định dự toán gói thầu thì căn cứ các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật chủ đầu tư tự xác định, tự thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

 

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/