Hotline: 0929516221

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán và nguồn vốn thanh toán trong Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có bao gồm thuế GTGT?

Hỏi:
 Đơn vị chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, thực hiện hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Khi thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính, chúng tôi có điểm vướng mắc khi trình bày báo cáo quyết toán, xin được Quý Bộ hướng dẫn như sau: Chỉ tiêu “Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán” tại bảng II Mẫu số 01/QTDA được chúng tôi trình bày là giá trị bao gồm cả thuế GTGT, trong đó chia rõ Giá trị trước thuế, Thuế GTGT và Tổng giá trị sau thuế. Tuy nhiên khi kiểm toán, đơn vị kiểm toán đề nghị chúng tôi chỉ trình bày giá trị trước thuế mà không được trình bày giá trị thuế GTGT vào trong bảng. Phần kết quả kiểm toán cũng chỉ nêu giá trị trước thuế mà không nêu thuế GTGT. Việc không trình bày thuế GTGT vào bảng nêu trên dẫn đến: + Khó khăn cho việc so sánh tổng hợp chi phí đầu tư thực hiện với dự toán được duyệt (do giá trị dự toán được duyệt có bao gồm thuế GTGT). + Khó khăn khi đối chiếu tổng chi phí đầu tư thực hiện với tổng giá trị đã thanh toán và tổng số nợ còn phải thu/phải trả (do các giá trị thanh toán, công nợ này đều bao gồm thuế GTGT). Chúng tôi xin được hỏi:
Câu 1: Chỉ tiêu “Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán” tại bảng II Mẫu số 01/QTDA được chúng tôi trình bày là giá trị có bao gồm thuế GTGT như nêu trên có phù hợp với quy định hay không?
Câu 2: Trường hợp Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán có bao gồm thuế GTGT, thì trong chỉ tiêu nguồn vốn tại Bảng I Mẫu số 01/QTDA cột “Đã thanh toán” có được trình bày tổng giá trị đã thanh toán bao gồm thuế GTGT hay không?
Câu 3: Theo hướng dẫn của Quý Bộ qua các câu trả lời trên trang web, giá trị tổng mức đầu tư làm cơ sở tính phí kiểm toán là giá trị đã bao gồm thuế GTGT. Nay nếu trong kết quả kiểm toán, đơn vị kiểm toán không trình bày thuế GTGT thì chúng tôi có được phép giảm trừ phí kiểm toán tương ứng với phần thuế GTGT đó không? Xin trân trọng cảm ơn.
 
Trả lời:

– Tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã quy định:

Điều 3. Chi phí đầu tư được quyết toán

Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật.

– Tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định thuế giá trị gia tăng được xác định là chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng (khoản 4, Điều 4) và là thành phần của dự toán xây dựng (Điều 8 nội dung dự toán xây dựng, Điều 9 xác định dự toán xây dựng)

Do vậy, chỉ tiêu “Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán” tại bảng II Mẫu số 01/QTDA có bao gồm thuế GTGT; chỉ tiêu nguồn vốn tại Bảng I Mẫu số 01/QTDA cột “Đã thanh toán” có bao gồm thuế GTGT.

-----------------------

Nguồn: Bộ TC

xaydungkiwi.com, Định giá xây dựng

zalo : 0929.516.221

Tin tức liên quan

02-2023-Thongtu_BXD_Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 08-03-2023

Thông tư số 61/2022/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng: 18-10-2022

Hướng dẫn thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước sau khi Dự án đã được phê duyệt quyết toán

Ngày đăng: 30-10-2021

Đào, đắp vận chuyển đất đắp

Ngày đăng: 12-03-2021

Chi phí kiểm toán độc lập

Ngày đăng: 03-03-2021
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/