Hotline: 0929516221

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT
Câu hỏi 

Hiện nay, tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh Phú Thọ, chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bàn hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong quá trình, tổ chức lập Hồ sơ mời thầu Bên mời thầu đã gặp phải vướng mắc sau đề nghị Quý cơ quan quan tâm, hướng dẫn để chúng tôi có cơ sở thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

1. Vướng mắc quy định về nhân sự chủ chốt của nhà thầu: Theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, có nêu một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, cụ thể: “đ) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông”

Theo tôi tìm hiểu quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp đối với gói thầu là thi công xây dựng công trình, Bên mời thầu chỉ có thể yêu cầu nhân sự chủ chốt đối với các vị trí sau:

- Chỉ huy trưởng công trường (theo quy định tại Điều 74, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng); - Cán bộ phụ trách về an toàn lao động (theo quy định tại khoản 1, Điều 36, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động);

- Cán bộ kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (theo quy định tại Điều 43, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy). Trong quá tham khảo các gói thầu xây lắp đã đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, tôi thấy nhiều Bên mời thầu quy định nhân sự chủ chốt cho gói thầu bao gồm các vị trí sau (điển hình như gói thầu TBMT: IB2200001111, đăng tải ngày 23/9/2022): Chỉ huy trưởng công trường; cán bộ kỹ thuật thi công phần xây dựng; cán bộ kỹ thuật thi công phần san nền; cán bộ kỹ thuật thi công phần thoát nước; cán bộ kỹ thuật thi công phần hệ thống điện; cán bộ phụ trách phần an toàn lao động; cán bộ phụ trách lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình; cán bộ kỹ thuật phụ trách hạng mục PCCC; cán bộ kỹ thuật phụ trách lắp đặt thiết bị).

Như vậy, xin được hỏi các vị trí nhân sự đối với các chức danh cán bộ kỹ thuật mà bên mời thầu gói thầu IB2200001111 đưa ra có phù hợp với quy định tại điểm đ, khoản 3, Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hay không? Trường hợp vi phạm thì phải xử lý như thế nào?

2. Vướng mắc quy định về hợp đồng tương tự: Theo quy định tại điểm 4, Bảng số 01, Mẫu số 01A [Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ] quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, có nêu: “1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Bên mời thầu chọn một trong hai cách dưới đây: ___ “Từ ngày 01 tháng 01 năm ……(9) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành (10) tối thiểu 2 công trình có: loại kết cấu:…, cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu] (11), trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V (12) và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ X, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Trong đó X= 2 x V”

Trường hợp Bên mời thầu áp dụng quy định nêu trên, khi đánh giá E-HSDT nhà thầu có 01 hợp đồng tương tự đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, giá trị là X thì có được coi là hợp lệ hay không? Hay bắt buộc phải có 02 hợp đồng tương tự, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng giá trị là V? Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Quy định về nhân sự chủ chốt

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo quy định tại điểm đ Mục 3 Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, một trong các quy định của E-HSMT dẫn 2 đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng bao gồm yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

Theo đó, việc lập E-HSMT tuân thủ theo các quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu.

2. Quy định về hợp đồng tương tự

Theo quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự tại Mục 2.1 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Bên mời thầu có thể quy định “Từ ngày 01 tháng 01 năm ___ (9) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 2 công trình có: loại kết cấu:…, cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu](11), trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ X, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Trong đó X= 2 x V”.

Theo đó, việc đánh giá hợp đồng tương tự được thực hiện theo quy định nêu trên./.

Tin tức liên quan

Phương pháp đánh giá về kỹ thuật - Quy trình chào hàng cạnh tranh - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 11-07-2023

LƯU ĐỒ, BIỂU MẪU PHÒNG ĐẤU THẦU - CTY XÂY DỰNG

Ngày đăng: 12-04-2023

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày đăng: 11-03-2023

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU CẬP NHẬT 2023

Ngày đăng: 05-03-2023

Quy trình Đấu thầu thực chiến chi tiết

Ngày đăng: 12-02-2023
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/