Hotline: 0929516221

Định giá Xây Dựng

Giá bán: 450.000 đ

+ Tổng quan về QLDA đầu tư Xây dựng

+ Tính Tổng mức đầu tư, Hiệu quả dự án

+ Tra Định mức, lập dự toán xây dựng công trình

+ Đo bóc khối lượng, kiểm soát chi phí 

+ Lựa chọn nhà thầu, Đấu thầu qua mạng 

+ Hợp đồng, thanh quyết toán, kiểm toán xây dựng  công trình ./.

 

+ Cập nhật Nghị định 68 và các thông tư hướng dẫn đi kèm mới nhất !

+ Cập nhật TT 09/BXD

+ Định mức 10/BXD

+ Cập nhật TT10/BTC

Sản phẩm liên quan

0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/