Hotline: 0929516221

Phương pháp đánh giá về kỹ thuật - Quy trình chào hàng cạnh tranh - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Q&A: Phương pháp đánh giá về kỹ thuật - Quy trình chào hàng cạnh tranh - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

---------------

CÂU HỎI

Tại khoản 1 điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường trong đó quy định “Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật”Tuy nhiên Tại điều 4, chương I Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT 3. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn: a) Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Trong mẫu số 3A Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT có nội dung: “Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với các tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương V..”. Như vậy Bên mời thầu có thể dụng phương pháp đánh giá chấm điểm để đánh giá kỹ thuật HSĐX được hay không hay phải sử dụng phương pháp đánh giá Đạt/ Không đạt đối với Quy trình Chào hàng cạnh tranh thông thường?

CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Đấu thầu, Chính phủ quy định chi tiết việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng và lộ trình áp dụng. Theo quy định tại khoản 7 Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thời gian và quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường, sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật. Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 08/2022/TT-BKHDT, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Chương III Mẫu E-HSMT đã nêu, sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Theo đó, đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế qua mạng, sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh qua mạng, sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật./.

#kiwi

#tinhhuondauthau

Tin tức liên quan

BIỂU MẪU BẢN WORD Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 21-02-2024

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 21-02-2024

LƯU ĐỒ, BIỂU MẪU PHÒNG ĐẤU THẦU - CTY XÂY DỰNG

Ngày đăng: 12-04-2023

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày đăng: 11-03-2023

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU CẬP NHẬT 2023

Ngày đăng: 05-03-2023
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/